L’objectiu de la convocatòria de les beques “Educar Fomentant l’Esforç” és estimular i promoure totes aquelles iniciatives que es duguin a terme a Catalunya en l’àmbit educatiu i lúdic per promoure la cultura de l’esforç, inculcant valors com el treball, la responsabilitat, la sinceritat, l’optimisme, etc.

S’atorguen fins a 4 beques per convocatòria entre 1.000 i 3.000 euros cada una. La dotació total màxima és de 8.000 euros.

Pot presentar la sol·licitud qualsevol persona individual, entitat o empresa sempre que el projecte es porti a terme en un entorn lúdic o educatiu; en qualsevol cas, cal demostrar per escrit el suport del/s centre/s on es pretén desenvolupar el projecte.

Els destinataris han de ser infants i nois/es de qualsevol edat, amb un topall màxim de 18 anys.

El jurat valorarà que el projecte signifiqui un avenç pedagògic o incorpori una voluntat col·lectiva d’innovació en la vida educativa dels infants i/o joves en l’entorn propi del seu desenvolupament humà.

Termini de presentació: del 15 d’octubre del 2017 fins al 30 d’abril del 2018.

Per més informació aquí

Beques “Educar fomentant l’esforç” (7a edició) – Fundació Espavila